Emanet Legacy Episode 229 Promo

emanet 229

The Morning Ring VERD! IS IT OVER?

As we predicted in the series Emanet, Sehre did not survive this trauma. She conveyed to Yaman that after all that had happened, she could not set a barrier to the past and start over. Yaman has no intention of giving up. So what awaits us in the next episode?

Will she go? Yaman thought that by telling the truth, he would fix everything. However, the account at home did not fit the market. Seher is determined to go. As the first step of this, he gave the ring to Yaman. Seher can’t get enough of that!

Seher’s next step is to leave the mansion. Not seeing Yaman as much as possible. While Seher takes these decisions step by step, of course, Yaman is not in the mood to stop and stare. Yaman will do his best to dissuade Seher from this thought. He will try every way to discourage Seher.

Although Yaman tries all the ways, it is very difficult to break Seher’s stubbornness. The thing that will bring the duo back together is an event that will make them forget everything that happened. What do you think will make Seher and Yaman the same as before? We are waiting for your guesses.

What will the emotion do? There is a similar situation on the other side. Here, Duygu is getting ready to go. Thinking that her brother was dead, Duygu decided to resign from the police profession. Ali doesn’t want Duygu to go. But here, too, it is difficult for Ali to convince Duygu. However, he will find new clues about Ali Duygu’s brother and will give him up on resigning.

¡El anillo de la mañana VERD! ¿SE TERMINÓ?

Como predijimos en la serie Emanet, Sehre no sobrevivió a este trauma. Le comunicó a Yaman que después de todo lo que había sucedido, no podía establecer un escenario para el pasado y empezar de nuevo. Yaman no tiene intención de darse por vencido. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio?

¿Ella irá? Yaman pensó que si decía la verdad, arreglaría todo. Sin embargo, la cuenta en casa no se ajustaba al mercado. Seher está decidido a ir. Como primer paso de esto, le dio el anillo a Yaman. ¡Seher no puede tener suficiente de eso!

El siguiente paso de Seher es dejar la mansión. No ver a Yaman tanto como sea posible. Aunque Seher toma estas decisiones paso a paso, por supuesto, Yaman no está de humor para detenerse y mirar. Yaman hará todo lo posible para disuadir a Seher de este pensamiento. Intentará por todos los medios desanimar a Seher.

Aunque Yaman lo intenta de todas las formas, es muy difícil romper la terquedad de Seher. Lo que volverá a unir al dúo es un evento que les hará olvidar todo lo que pasó. ¿Qué crees que hará que Seher y Yaman sean los mismos que antes? Esperamos sus conjeturas.

¿Qué hará la emoción? Existe una situación similar en el otro lado. Aquí, Duygu se está preparando para partir. Sintiendo que su hermano había muerto, Duygu decidió renunciar a la profesión de policía. Ali no quiere que Duygu se vaya. Pero aquí también es difícil para Ali convencer a Duygu. Sin embargo, encontrará nuevas pistas sobre el hermano de Ali Duygu y lo abandonará al renunciar.

Inelul de dimineață VERD! S-A TRECUT?

După cum am prezis în seria Emanet, Sehre nu a supraviețuit acestei traume. El i-a transmis lui Yaman că, după tot ce s-a întâmplat, nu a mai putut stabili un set pentru trecut și a putea începe de la capăt. Yaman nu are intenția de a renunța. Deci, ce ne așteaptă în episodul următor?

Va pleca? Yaman a crezut că, spunând adevărul, va repara totul. Cu toate acestea, contul de acasă nu se potrivea pe piață. Seher este hotărât să plece. Ca prim pas al acestui lucru, i-a dat inelul lui Yaman. Seher nu se poate sătura de asta!

Următorul pas al lui Seher este părăsirea conacului. Nu-l văd pe Yaman cât mai mult posibil. În timp ce Seher ia aceste decizii pas cu pas, desigur, Yaman nu are chef să se oprească și să se holbeze. Yaman va face tot posibilul să-l descurajeze pe Seher de la acest gând. El va încerca toate modalitățile de a-l descuraja pe Seher.

Deși Yaman încearcă toate căile, este foarte dificil să rupi încăpățânarea lui Seher. Lucrul care va reuni duo-ul este un eveniment care îi va face să uite tot ce s-a întâmplat. Ce crezi că îi va face pe Seher și Yaman la fel ca înainte? Vă așteptăm presupunerile.

Ce va face emoția? Există o situație similară pe de altă parte. Aici, Duygu se pregătește să plece. Simțind că fratele ei a murit, Duygu a decis să demisioneze din profesia de polițist. Ali nu vrea ca Duygu să plece. Dar și aici este dificil pentru Ali să-l convingă pe Duygu. Cu toate acestea, el va găsi noi indicii despre fratele lui Ali Duygu și îl va renunța la demisie.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir